Obchodné podmienky

1. O spoločnosti

1.1 Fakturačná adresa

JOKRAJ,s.r.o., Štefánikova 704/31, 905 01, SENICA, Slovensko, IČO: 45536376.

1.2 Bankové spojenie

FIO banka: 2100234014/8330
IBAN: SK4883300000002100234014
BIC: FIOZSKBAXXX

VUB banka: 2921331751/0200
IBAN: SK5002000000002921331751
SWIFT: SUBASKBX

2. Doprava a platba

2.1 Možnosti a ceny dopravy

Slovenská, resp. Česká pošta - doručenie na adresu, Vaša zásielka bude doručená v pracovný deň až k Vašim dverám.

Slovenská, resp. Česká pošta doručuje tovar obvykle do 4 pracovných dní po celej SR/ČR. Tovar bude odoslaný najneskôr v nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.

Pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave a termíne dodania Vašej objednávky, môžete podľa čísla balíku (poskytujeme ho na vyžiadanie e-mailom) vyhľadať Vašu zásielku na stránkach Slovenskej pošty - sledovanie zásielok (http://tandt.posta.sk/ )

Na čo musím dať pozor pri preberaní zásielky od prepravcu a čo mám robiť keď je zásielka poškodená?

Tovar je nutné skontrolovať ihneď pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás telefonicky, alebo e-mailom. Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku Slovenskej pošty 0800 122 413.

Dobierka (platba na pošte) 2,55€
Doporučená zásielka (platba vopred) 1€
Pri nákupe nad 100€ ZDARMA

2.2 Možnosti platby

2.2.1 Úhrada tovaru vopred prevodom

Tovar môžete uhradiť vopred. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 9-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Číslo účtu v slovenskej VUB: 2921331751/0200, FIO banka pre platby v ČR: 2100234014/8330. Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej proforma faktúry. Do poľa poznámky uvádzajte Vaše meno a priezvisko.

2.2.2 Úhrada tovaru na dobierku

Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.

3. Stav objednávky

Nechal som to teda na Teba :)

4. Ako nakupovať

4.1 Stručný návod

Nakúpiť na Jimmymarket.eu je naozaj jednoduché 

4.1.1 Výber tovaru a vloženie do košíku

• Z katalógu tovaru alebo pomocou vyhľadávania produktu si vyberte produkt, ktorý si chcete zakúpiť.

• Vybraný produkt si pomocou tlačidla Kúpiť vložte do košíku. Nezabudnite na naše akčné ponuky, ktoré pre Vás pravidelne pripravujeme.

• V Košíku skotrolujte, či už máte naozaj všetko.

4.1.2 Voľba spôsobu dopravy a platby

Vyberte si spôsob dopravy a úhrady,(keď tak tam daj aj linky na to) ktorý Vám najviac vyhovuje.

4.1.3 Dodacie údaje

Ostáva už len vyplniť dodacie údaje. Ak ste u nás už v minulosti nakupovali, vyplňte Vaše prihlasovacie údaje. V opačnom prípade sa možete zaregistrovať a využívať vernostné výhody alebo nakúpiť jednorázovo bez registrácie.

4.1.4 Odoslanie objednávky

Odoslaním košíku začneme Vašu objednávku spracovávať. O všetkom daľšom budete informovaný e-mailom na adresu uvedenú v dodacích údajoch.

4.2 Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým hudobných doplnkov medzi spoločnosťou JOKRAJ,s.r.o (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

4.2.1 Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou JOKRAJ,s.r.o a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

4.2.1.1 Predávajúci

JOKRAJ,s.r.o, IČO 45536376, so sídlom Štefánikova 704/31, 905 01, SENICA , je spoločnosťou zaoberajúcou sa činnosťami špeciálnej lekárskej praxe, a predajom predovšetkým profesionálneho vybavenia pre hudobníkov ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

4.2.1.2 Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
• osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

4.2.1.3 Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.jimmymarket.eu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

4.2.2 Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

4.2.3 Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese : www.jimmymarket.eu, 24h denne, 7 dní v týždni.

4.2.4 Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

4.2.5 Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami . Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• Prostredníctvom elektronického obchodu na: www.jimmymarket.eu (ďalej len "e-shop")
• Elektronickou poštou na adrese: info@jimmymarket.eu
• Telefonicky: 00420 721 861 012 (CZ), 00421 904 514 850 (SK)

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

4.2.6 Odstúpenie od zmluvy

4.2.6.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 15 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

4.2.6.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

4.2.7 Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom
b) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

4.2.8 Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou - ČR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať Českou poštou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do ČR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať Slovenskou poštou. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu: reklamacie@jimmymarket.eu Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4.2.9 Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

4.2.10 Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 2 2013 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť JOKRAJ,s.r.o. schválil MUDr.Jozef Krajčovič, riaditeľ .

4.3 Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.

4.3.1 Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť JOKRAJ,s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu jimmymarket.eu, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

4.3.2 Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

4.3.3 K čomu údaje slúžia?

Všetky informácie v eshope jimmymarket.eu sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej.

4.3.4 Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu jimmymarket.eu môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste u nas nenakúpili, stačí poslať e-mail na reklamacie@jimmymarket.eu

5. Reklamácie

5.1 Stručný návod

Všetky naše produkty sú pred odosielaním dôkladne kontrolované, no v prípade, ak Vás stretla tá nepríjemnosť, že niektorý z našich tovarov nefunguje úplne korektne, chceme Vám týmto návodom pomôcť urýchliť vyriešenie reklamácie.

5.1.1 Potrebné doklady

Pre zadanie reklamácie postačuje Váš doklad o kúpe (resp. doklad o zaplatení vopred, prípadne doklad o prevzatí dobierky).

5.1.2 Autorizované servisné strediská

Pošlite výrobok na našu adresu – JOKRAJ,s.r.o., Štefánikova 704/31, 905 01, SENICA, Slovensko.

5.1.3 Ako poslať tovar

Ak odstupujete od zmluvy do 7 dní, alebo reklamujete tovar a posielate tovar kuriérom, alebo poštou je potrebné dodržať :
• Tovar je potrebné zaslať na adresu: JOKRAJ, s.r.o., Štefánikova 704/31, 905 01, SENICA, Slovensko.
• Ak ide o odstúpenie od zmluvy do 7 dní, musí byť priložená kópia faktúry a sprievodný list s Vašim presným popisom problému, alebo požiadavkami.
• Tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu, alebo prípadnej strate. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenie znáša odosielateľ.

5.2 Vybavenie reklamácie

Väčšinu prijatých žiadostí o reklamáciu sa snažíme vybaviť ešte v deň podania reklamácie. Ak to povaha tovaru alebo charakter závady neumožňuje, alebo ak nemáme adekvátny tovar na sklade, náš reklamačný technik Vám oznámi približný termín, kedy bude reklamácia vybavená.

6. Lepšie ceny

Nakupujete jednorázovo a chcete lepšie ceny?

Zadajte si u nás cenovú ponuku a naši obchodníci Vám pripravia konkrétnu cenovú ponuku so zodpovedajúcimi cenami a dostupnosťou tovaru. Viac info na: info@jimmymarket.eu

7. Spolupracujeme

Michal Poliak, Eddie Sender, Failed Exam, Thomas Back, Energia, Petrol Station, Dark Solo, M.K. production s.r.o., Sto Korun, Chilli...

8. Nenašli ste čo ste hľadali?

Kontaktujte nás pomocou e-mailu: info@jimmymarket.eu